Start onze demo

Eindgebruikers Licentieovereenkomst

Dit is de Eindgebruikerslicentieovereenkomst tussen u en MobieTrain, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te CMINE 12, 3600 Genk (België), KBO-nr. 0847 610 843 (“MobieTrain”), en regelt uw gebruik van de MobieTrain-software. “U” en “uw” verwijzen naar de individuele persoon of rechtspersoon die de software onder deze EULA licentieert. “Gebruik” of “gebruiken” betekent downloaden, installeren, activeren, openen of anderszins gebruikmaken van de software. “Software” verwijst naar de computerprogramma’s van MobieTrain en eventuele upgrades die beschikbaar worden gesteld door een door MobieTrain erkende bron. “Documentatie” zijn de gebruikers- of technische handleidingen, trainingsmaterialen, specificaties of andere documentatie die van toepassing is op de software en aan u beschikbaar wordt gesteld door een erkende bron. “Erkende bron” betekent (i) MobieTrain zelf of (ii) de door MobieTrain erkende wederverkoper, distributeur of systeemintegrator van wie u de software heeft verkregen. “Rechten” verwijst naar de licentiedetails, inclusief licentiemeting, duur en hoeveelheid, vermeld in een product-ID (PID) op de prijslijst, claimcertificaat of gebruiksrechtnotificatie van MobieTrain. “Upgrades” zijn alle updates, upgrades, bugfixes, foutcorrecties, verbeteringen en andere wijzigingen aan de software en back-upkopieën daarvan. Deze overeenkomst, aanvullende licentievoorwaarden en specifieke productvoorwaarden die zijn overeengekomen (gezamenlijk de “EULA”) regelen uw gebruik van de software.

Artikel 1: Aanvaarding van de voorwaarden

Door de software te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst. Als u deze EULA namens een entiteit invoert, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die entiteit te binden. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de EULA, mogen u noch de entiteit de software gebruiken, en kan deze binnen dertig (30) dagen na de datum van verkrijging van de software of het MobieTrain-product worden geretourneerd aan de erkende bron voor terugbetaling. Uw recht op retour en terugbetaling is alleen van toepassing als u de oorspronkelijke eindgebruikerslicentiehouder van de software bent.

Artikel 2: Licentie

Onder voorbehoud van betaling van de toepasselijke kosten en naleving van deze EULA verleent MobieTrain u een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de objectcodeversies van de software en de documentatie uitsluitend voor uw interne bedrijfsvoering en in overeenstemming met de rechten en de documentatie. MobieTrain verleent u het recht om alleen de software te gebruiken die u heeft verkregen van een erkende bron. Als MobieTrain vereist dat u zich registreert als eindgebruiker, is uw licentie alleen geldig als de registratie volledig en nauwkeurig is.

Als de software is gelicentieerd voor een bepaalde termijn, is uw licentie alleen geldig gedurende de toepasselijke termijn in de rechten. Uw recht om de software te gebruiken begint op de datum waarop de software beschikbaar wordt gesteld voor downloaden of installeren. Het loopt door tot het einde van de gespecificeerde termijn, tenzij anders beëindigd onder deze EULA.

Artikel 3: Evaluatielicentie

Als u de software licentieert of MobieTrain-producten ontvangt voor evaluatiedoeleinden of ander beperkt, tijdelijk gebruik zoals geautoriseerd door MobieTrain (“Evaluatieproduct”), is uw gebruik van het Evaluatieproduct alleen toegestaan gedurende de periode die is beperkt door de licentiesleutel of anderszins door MobieTrain schriftelijk is vermeld. Als er geen evaluatieperiode is aangegeven door de licentiesleutel of schriftelijk, is de evaluatielicentie geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum waarop de software of het MobieTrain-product aan u beschikbaar is gesteld. Het evaluatieproduct wordt geleverd “AS-IS”, zonder ondersteuning of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. MobieTrain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel gebruik van het evaluatieproduct. U mag geen resultaten van benchmarktests die zijn uitgevoerd op het evaluatieproduct publiceren zonder schriftelijke toestemming van MobieTrain. U machtigt MobieTrain om alle feedback of ideeën die u aan MobieTrain verstrekt in verband met uw gebruik van het evaluatieproduct te gebruiken.

Artikel 4: Eigendom

MobieTrain of zijn licentiegevers behouden zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op de software, inclusief kopieën, verbeteringen, aanpassingen, afgeleide werken en wijzigingen daarvan. Uw rechten om de software te gebruiken zijn beperkt tot die uitdrukkelijk verleend door deze EULA. Geen andere rechten met betrekking tot de software of enige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten worden verleend of geïmpliceerd.

Artikel 5: Beperkingen en restricties

U zult niet en zult geen derde partij toestaan om:

a) uw rechten onder deze licentie over te dragen, in sublicentie te geven of toe te wijzen aan enige andere persoon of entiteit, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door MobieTrain in schriftelijke vorm;

b) de software of documentatie te wijzigen, aan te passen of afgeleide werken daarvan te creëren;

c) de broncode van de software proberen af te leiden door reverse-engineering, decompileren, decrypteren, demonteren of anderszins;

d) de functionaliteit van de software beschikbaar maken voor derden, hetzij als application service provider, of op basis van verhuur, servicebureau, cloudservice, gehoste service of op een andere vergelijkbare basis, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door MobieTrain in schriftelijke vorm;

e) software gebruiken die is gelicentieerd voor een specifiek apparaat, fysiek of virtueel, op een ander apparaat, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door MobieTrain in schriftelijke vorm;

f) enige productidentificatie, auteursrecht, eigendoms-, intellectuele eigendomsaanduidingen of andere markeringen op of binnen de software verwijderen, wijzigen of verbergen.

Artikel 6: Gebruik van software door derden

U mag een derde partij toestaan om de aan u gelicentieerde software te gebruiken onder deze eindgebruikerslicentieovereenkomst als een dergelijk gebruik uitsluitend is (i) namens u, (ii) voor uw interne bedrijfsvoering en (iii) in overeenstemming met deze EULA. U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent voor enige schending van deze EULA door die derde partij.

Artikel 7: Beperkte garantie en disclaimer

7.1 Beperkte garantie

MobieTrain garandeert dat de software in grote lijnen zal overeenkomen met de toepasselijke documentatie gedurende de langere periode van (i) negentig (90) dagen na de datum waarop de software aan u beschikbaar wordt gesteld voor gebruik. Deze garantie is niet van toepassing als de software, MobieTrain-product of enige andere apparatuur waarop de software is geautoriseerd voor gebruik: (i) is gewijzigd, behalve door MobieTrain of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger, (ii) niet is geïnstalleerd, bediend, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met de instructies van MobieTrain, (iii) is blootgesteld aan abnormale fysieke of elektrische stress, abnormale omgevingsomstandigheden, misbruik, nalatigheid of ongeval; (iv) is gelicentieerd voor bèta-, evaluatie-, test- of demonstratiedoeleinden of andere omstandigheden waarvoor de erkende bron geen betaling van een aankoopprijs of licentievergoeding ontvangt; of (v) niet is geleverd door een erkende bron. MobieTrain zal redelijke inspanningen leveren om u software te leveren die vrij is van virussen, programma’s of programmeerapparaten die zijn ontworpen om de software of uw gegevens te wijzigen, te verwijderen, te beschadigen of uit te schakelen.

7.2 Exclusief herstelmiddel

Naar keuze en kosten van MobieTrain zal MobieTrain de niet-conforme software herstellen, vervangen of de licentievergoedingen terugbetalen die zijn betaald voor de niet-conforme software. Dit herstel is afhankelijk van uw schriftelijke melding van de non-conformiteit aan uw erkende bron binnen de garantieperiode. De erkende bron kan u vragen de software, het MobieTrain-product en/of de documentatie terug te sturen als voorwaarde voor dit herstel. Deze sectie is uw exclusieve remedie onder de garantie.

7.3 Disclaimer

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet, wordt software door MobieTrain en zijn licentiegevers geleverd “as is” en uitdrukkelijk worden alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties, voorwaarden of andere bepalingen met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, ontwerp, staat, capaciteit, prestaties, titel en niet-inbreuk, afgewezen. MobieTrain geeft geen garantie dat de software ononderbroken of foutloos zal werken, of dat alle fouten worden gecorrigeerd. Bovendien garandeert MobieTrain niet dat de software of enige apparatuur, systeem of netwerk waarop de software wordt gebruikt, vrij zal zijn van kwetsbaarheid voor indringing of aanval.

Artikel 8: Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

In geen geval zullen MobieTrain of zijn licentiegevers aansprakelijk zijn voor het volgende, ongeacht de aansprakelijkheidstheorie of de oorzaak van het gebruik of het onvermogen om de software te gebruiken of anderszins, zelfs als een partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade: (a) indirecte, incidentele, exemplarische, bijzondere of gevolgschade; (b) verlies of corruptie van gegevens of onderbroken of verlies van bedrijf; of (c) verlies van omzet, winst, goodwill of verwachte verkoop of besparingen. Alle aansprakelijkheid van MobieTrain, zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers gezamenlijk aan u, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zal de licentievergoedingen die u aan een erkende bron hebt betaald voor de software die aanleiding heeft gegeven tot de claim, niet overschrijden. Deze aansprakelijkheidsbeperking voor software is cumulatief en niet per gebeurtenis. Niets in deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst beperkt of sluit aansprakelijkheid uit die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Artikel 9: Upgrades en extra kopieën van software

Ondanks enige andere bepaling in deze EULA bent u niet gemachtigd om upgrades te gebruiken, tenzij u op het moment van het verkrijgen van dergelijke upgrade:

a) al een geldige licentie hebt voor de oorspronkelijke versie van de software, voldoet aan die licentie en de toepasselijke vergoeding voor de upgrade heeft betaald; en

b) uw gebruik van upgrades of kopieën beperkt tot apparaten die u bezit of least en

c) tenzij anders vermeld in de documentatie, aanvullende kopieën maakt en gebruikt uitsluitend voor back-updoeleinden, waarbij de back-up beperkt is tot archivering voor hersteldoelen.

Artikel 10: Termijn en beëindiging

Deze EULA blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd of totdat de toepasselijke licentie- of abonnementstermijn afloopt zoals bepaald in de overeenkomst met de erkende bron. Deze EULA wordt onmiddellijk beëindigd als u de voorwaarden schendt of een deel van de toepasselijke licentievergoeding niet betaalt en dit betalingsverzuim binnen dertig (30) dagen na kennisgeving herstelt. Bij beëindiging van deze EULA dient u alle kopieën van de software in uw bezit of onder uw controle te vernietigen.

Artikel 11: Overdraagbaarheid

U mag deze licentierechten niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Export

MobieTrain-software, producten, technologie en diensten zijn onderworpen aan lokale en extraterritoriale exportcontrolewetten en -regelgeving. U en MobieTrain zullen voldoen aan wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik, de export, herexport en overdracht van software, producten en technologie. Ze zullen alle vereiste lokale en extraterritoriale machtigingen, vergunningen of licenties verkrijgen.

Artikel 13: Overleving

Artikelen 4, 5, de garantiebeperking in 7(a), 7(b), 7(c), 8, 10, 12, 13-16 zullen overleven na beëindiging of vervaldatum van deze EULA.

Artikel 14: Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, geheel of gedeeltelijk, wordt dat deel afgescheiden van het overige van de overeenkomst en blijven alle andere bepalingen volledig van kracht en afdwingbaar.

Artikel 15: Afstand

Het nalaten van een van de partijen om een recht, macht of voorrecht uit te oefenen onder de bepalingen van deze overeenkomst zal niet worden beschouwd als een afstand van een volgende of verdere uitoefening van dat recht, die macht of dat voorrecht of de uitoefening van enig ander recht, die macht of dat voorrecht.

Artikel 16: Gegevensbescherming

In het kader van deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst kan elke partij persoonsgegevens van de andere partij verkrijgen, zoals contactgegevens en details van professionele ervaring en activiteiten. In dit verband zal elke partij, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder, voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Belgische wet op de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de “wet”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wanneer MobieTrain dergelijke persoonsgegevens verwerkt, worden deze verwerkt voor de doeleinden van het uitvoeren van deze EULA en, meer in het algemeen, voor het plannen, beheren en beheren van de bedrijfsactiviteiten van elk bedrijf in de MobieTrain-groep en, indien van toepassing, om de consultant/zelfstandige te betrekken bij deze activiteiten. Voor dezelfde doeleinden kunnen deze persoonsgegevens worden gedeeld met andere bedrijven in de MobieTrain-groep overal ter wereld. Hieronder kunnen dochterondernemingen en derde leveranciers vallen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in landen die geen niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat vergelijkbaar is met dat onder de AVG. In een dergelijk scenario zal MobieTrain ervoor zorgen dat voldoende waarborgen worden geboden om de persoonsgegevens te beschermen via alle middelen die als adequaat worden beschouwd. Iedere persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens in te zien en te corrigeren in geval van onnauwkeurigheden, evenals het recht op verwijdering en beperking van verwerking in bepaalde gevallen, het recht op kopie of overdracht van gegevens, het recht om bezwaar te maken en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Over persoonsgegevens die door MobieTrain worden verwerkt, kunnen deze rechten worden uitgeoefend via het e-mailadres mireille@mobietrain.com. In het geval van verzoeken in overeenstemming met deze paragraaf zal de verwerker in elk geval assistentie verlenen aan de gegevensbeheerder om aan deze verzoeken te voldoen.

Artikel 17: Cookies

We gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren en ons platform en de gebruikerservaring te verbeteren. Door u te registreren en onze applicatie te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Artikel 18: Toepasselijk recht en jurisdictie


Le Partijen zijn overeengekomen dat deze EULA zal worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil of claim tussen de Partijen voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze EULA, dat zij niet in staat zijn geweest op te lossen door onderhandeling, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Antwerpen (België). De partijen verwerpen uitdrukkelijk de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Ongeacht het hierboven genoemde toepasselijke recht kan elke partij voorlopige injunctieve maatregelen zoeken bij elke bevoegde rechtbank met betrekking tot een vermeende schending van de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van die partij.